რაიონები

პირველად საქართველოში: "შატო მუხრანი“ მსოფლიოს 100 საუკეთესო ვენახს შორის 58-ე ადგილს იკავებს

კატეგორია: ახალი ამბები
პირველად საქართველოში: "შატო მუხრანი“ მსოფლიოს 100 საუკეთესო ვენახს შორის 58-ე ადგილს იკავებს

![პირველად საქართველოში: "შატო მუხრანი“ მსოფლიოს 100 საუკეთესო ვენახს შორის 58-ე ადგილს იკავებს]

2021 წლის „სა­უ­კე­თე­სო ვე­ნა­ხე­ბის“ რე­ი­ტინ­გით, „შატო მუხ­რანს“ მსოფ­ლი­ოს 58-ე სა­უ­კე­თე­სო მეღ­ვი­ნე­ო­ბის სა­პა­ტიო ად­გი­ლი ერგო, რი­თაც უკან მო­ი­ტო­ვა მსოფ­ლი­ოს ბევ­რი პრეს­ტი­ჟუ­ლი კომ­პა­ნია. ეს პირ­ვე­ლი შემ­თხვე­ვაა, როცა ქარ­თუ­ლი ვე­ნა­ხი იმ სი­ა­ში მოხ­ვდა, რო­მელ­საც ღვი­ნი­სა და ღვი­ნის ტუ­რიზ­მის ექ­სპერტთა სა­ერ­თა­შო­რი­სო საბ­ჭო ად­გენს. ეს შე­ფა­სე­ბა „შატო მუხ­რან­ში“ სტუმ­რო­ბის სა­ერ­თო გა­მოც­დი­ლე­ბას ეყ­რდნო­ბა, რო­მე­ლიც ად­გი­ლის დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბას, ღვი­ნის დე­გუს­ტა­ცი­ას, გა­რე­მოს, კერ­ძებს, თა­ნამ­შრომ­ლებს, ხე­დებს, რე­პუ­ტა­ცი­ას, მი­საწ­ვდო­მო­ბას და ყვე­ლა იმ კომ­პო­ნენტს აერ­თი­ა­ნებს, რო­მე­ლიც მა­მუ­ლის მო­ნა­ხუ­ლე­ბას და­უ­ვი­წყარ­სა და მომ­ხიბ­ლავს ხდის.

სა­უ­კე­თე­სოს წარ­მო­ჩე­ნა

„მსოფ­ლი­ოს სა­უ­კე­თე­სო ვე­ნა­ხე­ბი“ ყო­ველ­წლი­უ­რი სიაა, რო­მე­ლიც მსოფ­ლი­ოს სა­უ­კე­თე­სო მეღ­ვი­ნე­ო­ბებს წარ­მო­ა­ჩენს, - სა­უ­კე­თე­სო ად­გი­ლებს, სა­დაც შე­სა­ნიშ­ნა­ვი ღვი­ნო­ე­ბის გა­სინ­ჯვა და მეღ­ვი­ნე­ო­ბა-მე­ვე­ნა­ხე­ო­ბის შეს­წავ­ლა შე­იძ­ლე­ბა. „შატო მუხ­რა­ნი“ სა­ქარ­თვე­ლო­ში პირ­ვე­ლი და ერ­თა­დერ­თი შა­ტოა რო­მე­ლიც სი­ა­ში მოხ­ვდა და მსოფ­ლი­ოს ისე­თი ცნო­ბი­ლი და აღი­ა­რე­ბუ­ლი ღვი­ნის რე­გი­ო­ნე­ბის მეღ­ვი­ნე­ო­ბე­ბი მო­ი­ტო­ვა უკან, რო­გო­რე­ბი­ცაა ნა­პას ველი, შამ­პა­ნი, ბორ­დო და პი­ე­მონ­ტი.

ექ­სპერტთა შედ­გე­ნი­ლი სია

სა­კონ­კურ­სო სიის შედ­გე­ნი­სას ით­ვა­ლის­წი­ნე­ბენ მსოფ­ლი­ოს 600-მდე ღვი­ნის, მოგ­ზა­უ­რო­ბის და ღვი­ნის ტუ­რიზ­მის ექ­სპერ­ტის ხმებს. 2021 წლის სია ხუთ კონ­ტი­ნენტს, 18 ქვე­ყა­ნას და 17 ახალ მა­რანს მო­ი­ცავ­და. მათ შო­რის იყო საფ­რან­გე­თის, იტა­ლი­ის, კა­ლი­ფორ­ნი­ის და ახლა უკვე პირ­ვე­ლად - სა­ქარ­თვე­ლოს ლე­გენ­და­რუ­ლი მეღ­ვი­ნე­ო­ბა „შატო მუხ­რა­ნის“ სა­ხით.

ექ­სპერტთა საბ­ჭო, რო­მე­ლიც მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა რე­გი­ონს წა­რად­გენს, სო­მე­ლი­ე­ე­ბის, ღვი­ნის ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის, მოგ­ზა­უ­რო­ბის ექ­სპერ­ტე­ბის და ღვი­ნის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის­გან შედ­გე­ბა. ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი ხში­რად მოგ­ზა­უ­რო­ბენ და თი­თო­ე­ულ მათ­განს შვი­დი ხმის უფ­ლე­ბა აქვს. მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი ხმებს იმ მეღ­ვი­ნე­ო­ბებს აძ­ლე­ვენ, რო­მელ­თაც სტუმ­რე­ბის­თვის სა­უ­კე­თე­სო გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­ცე­მა შე­უძ­ლი­ათ და რომ­ლებ­ზეც მე­გობ­რებს თა­მა­მად გა­უ­წევ­დნენ რე­კო­მენ­და­ცი­ას.

„შატო მუხ­რა­ნი“ - წარ­სუ­ლის და აწ­მყოს დი­დე­ბა

„შატო მუხ­რან­ში“ ღვი­ნის და­ყე­ნე­ბის ის­ტო­რია 1878 წლი­დან იწყე­ბა, როცა პირ­ვე­ლი მო­სა­ვა­ლი მი­ი­ღეს. ბაგ­რა­ტი­ონ­თა კე­თილ­შო­ბი­ლი გვა­რის მემ­კვიდ­რემ, თა­ვად­მა ივა­ნე ბაგ­რა­ტი­ონ­მა ღვი­ნის და­ყე­ნე­ბის ნა­ტი­ფი ხე­ლოვ­ნე­ბა საფ­რან­გე­თის ბორ­დო­სა და შამ­პა­ნის რე­გი­ო­ნებ­ში შე­ის­წავ­ლა. საფ­რან­გე­თი­დან დაბ­რუ­ნე­ბის შემ­დეგ მან გა­და­წყვი­ტა, შა­ტოს კონ­ცეფ­ცია სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­ე­ნერ­გა. თა­ვად­მა ღვი­ნის და­ყე­ნე­ბის თა­ნა­მედ­რო­ვე მე­თო­დე­ბი შე­მო­ი­ტა­ნა და მუხ­რა­ნის საგ­ვა­რე­უ­ლო მა­მულ­ში სა­უ­ცხოო ქარ­თუ­ლი ღვი­ნო­ე­ბის წარ­მო­ე­ბა და­ი­წყო. მალე მუხ­რა­ნის მა­მუ­ლი ქარ­თუ­ლი და უცხო­უ­რი ელი­ტის ბრწყინ­ვა­ლე წარ­მო­მად­გე­ნელ­თა თავ­შეყ­რის ად­გი­ლად იქცა.

დღეს „შატო მუხ­რა­ნი“ თა­ვი­სი მე-19 სა­უ­კუ­ნის სა­სახ­ლით, რეს­ტორ­ნით, მშვე­ნი­ე­რი ბა­ღე­ბით და მდიდ­რუ­ლი ვე­ნა­ხე­ბით სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ას თა­ნა­მედ­რო­ვე ღვი­ნის ტუ­რიზ­მთან და სტუ­მარ­თმოყ­ვა­რე­ო­ბას­თან აერ­თი­ა­ნებს.

შატო თბი­ლის­თან ახ­ლოს, ქარ­თლის რე­გი­ონ­ში მდე­ბა­რე­ობს. მისი ვე­ნა­ხე­ბი 102 ჰექ­ტარ ფარ­თობ­ზეა გა­შე­ნე­ბუ­ლი, სა­დაც ყუ­რძნის ქარ­თუ­ლი და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ჯი­შე­ბი იზ­რდე­ბა და მათ ორ­გა­ნუ­ლი მე­ვე­ნა­ხე­ო­ბის წე­სე­ბით უვ­ლი­ან. აქ წარ­მო­ე­ბუ­ლი ღვი­ნო­ე­ბი სრულ­ყო­ფი­ლად ასა­ხავს ქარ­თლის ტე­რუ­ა­რის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლო­ბას და ხა­სი­ათს. ამის შე­დე­გია ის, რომ „შატო მუხ­რა­ნის“ ღვი­ნო­ებ­მა მსოფ­ლი­ოს სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­კურ­სებ­ზე 200-ზე მეტი ჯილ­დო მი­ი­ღეს.

და­მა­ტე­ბით ინ­ფორ­მა­ცია „სა­უ­კე­თე­სო ვე­ნა­ხე­ბის“ რე­ი­ტინ­გის შე­სა­ხებ, იხი­ლეთ ვებგ­ვერ­დზე.


წინა
როგორ შევზღუდოთ შაქარი რაციონში

Mze.ge

ევროკომისიის 12 მოთხოვნა კანდიდატის სტატუსის მისაღებად

კატეგორიები

სექტორებირაიონები

დაგვიკავშირდით

სოციალური მედია